ಪ್ರತಿದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿ

Search Jobs in Karnataka 2022 at National Job news. In this website we publish Karnataka State Government Jobs 2022 like KPSC Jobs, KAS, FDA, SDA, PSI, PC Jobs, C-Group, HESCOM, CESCOM, MESCOM, GESCOM, KPTCL, Technical & Non Technical, Income Tax Jobs, Teachers ets.

Post Date

Department+Post

Qualification

Last Date

Apply Link

05-10-2023

DHFWS-72

10th,12th,B.Sc,Diploma,MBBS,MA,MSW

17-10-2023

05-10-2023

KSIC-57

10th,12th,Degree,Diploma,Typing

30-10-2023

04-10-2023

KSAT 

SSLC,Tipyst

31-10-2023

28-09-2023

Zilla Panchayat Kalaburagi

PUC, Certification Course in Library Science

13-10-2023

05-09-2023

Zilla Panchayat Koppala

Puc+Computer Knowledge+Science in Libreri

25-09-2023

17-09-2023

DCC Chitradurga-68


Degree(Relevant Discipline)

16-10-2023

16-09-2023


KFD-310

10th/sslc

11-09-2023

K-SET

Any Degree

30-09-2023

10-09-2023

KMF KOMUL-179


Degree/ PG (Relevant Discipline)

04-10-2023

09-09-2023

Hassan Destrict Court-43

10/SSLC

03-10-2023

28-08-2023

SCDCC-125

Any Degree

20-09-2023

28-08-2023

KPSC-230 

BA/B.com/B.sc/Any Degree

30-09-2023

28-08-2023

BEMUl (KMF)-46

BA, B.com, B.sc, BE, BVSC, M.Com, B.tech, 

26-09-2023